Reklamační řád

Tento reklamační řád obsahuje informaci o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží, které zákazníkovi prodala společnost Sport servis Oáza s.r.o., se sídlem: Mazurská 846/2d, Troja, 181 00, Praha 8, IČO: 247 28 691, DIČ: CZ 24728691, (dále jen prodávající).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje.

Kupující je povinen po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, telefonicky nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat ihned po jeho převzetí a případné vady ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, které budou uplatňované u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry požadavkům, uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.

Místem uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7. Kontaktovat nás můžete i na reklamace@sportoaza.cz

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění. Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace nebo posouzením závady.

Reklamace zboží odesílejte na adresu:

Sport Servis Oáza s.r.o.
Bubenská 1536/43
170 00 Praha 7
Česká republika

 

Závěrečná ustanovení – tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2013. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.