Reklamační řád

Tento reklamační řád obsahuje informaci o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží, které zákazníkovi prodala společnost Sport servis Oáza s.r.o., se sídlem: Mazurská 846/2d, Troja, 181 00, Praha 8, IČO: 247 28 691, DIČ: CZ 24728691, (dále jen prodávající).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje.

Kupující je povinen po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, telefonicky nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat ihned po jeho převzetí a případné vady ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, které budou uplatňované u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry požadavkům, uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.

Místem uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese Bubenská 1536, 170 00 Praha 7. Kontaktovat nás můžete i na reklamace@sportoaza.cz

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a způsobu jejich odstranění. Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace nebo posouzením závady.

Reklamace zboží odesílejte na adresu:

Sport Servis Oáza s.r.o.

Bubenská 1536

170 00 Praha 7

Česká republika

 

Závěrečná ustanovení – tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2013. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

  

 

 Jak si vybrat badmintonovou raketu