Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro spotřebitele (dále jen VSP SPO)

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup spotřebitelů v internetovém obchodě www.sportoaza.cz a stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího spotřebitele.

Sport servis Oáza s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.sportoaza.cz prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží.

II. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránce internetového obchodu www.sportoaza.cz v době odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP SPO a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky těmito VSP SPO vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď o přijetí objednávky. 

Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit a to zasláním zrušení objednávky prodávajícímu v elektronické podobě na adresu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Zrušení objednávky je provedeno, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než bylo zboží vyexpedováno.

V případě, že prodávající neobstará a neodešle zboží kupujícímu do dvou měsíců od doručení objednávky, tato objednávka bez dalšího zaniká.

III. Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cenou zboží je cena včetně příslušné výše daně z přidané hodnoty uvedená na stránce internetového obchodu www.sportoaza.cz. Kupní cenu je možné hradit:

 • na dobírku
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně nebo výdejním místě prodávajícího
 • bankovním převodem – zálohovou fakturou

Kupní cena je platná v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy či změny uvedených cen v případě zvláštního zřetele např: kurzové rozdíly, nadměrná inflace, změny dodavatelských podmínek výrobců nebo ostatních dodavatelů zboží.

Prodávající považuje kupní cenu za uhrazenou, po uhrazení celé částky v hotovosti pracovníkovi poštovního nebo jiného kurýrního přepravce. Faktura, kterou prodávající vystavil na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít pouze po úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Prodávající k ceně zboží, připočítá částku za poštovné, pokud není toto dohodnuto jinak.

IV. Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Místem plnění je:

 • při odběru na dobírku místo, kde prodávající předá zboží poštovnímu přepravci.
 • při osobním odběru sklad nebo prodejna prodávajícího

Dodací lhůta je 2–10 dnů od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží převzít, zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pracovníkovi poštovního přepravce. Doporučujeme v případě, že kupující shledá zásilku ve velmi porušeném obalu, svědčící o neoprávněném vniknutí, tuto zásilku nepřevzít.

Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla řádně dodána a splňuje všechny náležitosti a podmínky výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán ze strany prodávajícího zřetel. Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je přiložena v zásilce.

Pokud objednané zboží nebude možné předat poštovnímu přepravci v dodací lhůtě, prodávající toto oznámí kupujícímu a bude ho informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, které je srovnatelné s původně objednaným. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího upozornit písemně a vyžádat si jeho souhlas s náhradním postupem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, dále termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

Pokud kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez udání důvodu odmítne objednané zboží převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody s objednaným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem zaslané objednávky a připojené faktury. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

Zásilky jsou doručovány Českou Poštou či kurýrní službou PPL. Poštovné či dopravné je stanoveno ve výši:

 • při nákupu do 3.000,– Kč vč. DPH ..... 99,– Kč (Česká pošta s.p.)..... 79,– Kč (PPL), dobírka vč. DPH..... 29,- Kč
 • při nákupu nad 3.000,– Kč vč. DPH … zdarma, dobírka vč. DPH..... 29,- Kč
 • balné prodávající neúčtuje

Platbu za zboží v případě objednávky a následném zaslání zboží je možné uskutečnit prostřednictvím dobírky pouze při objednávce do výše 10.000,– Kč. Objednávky, které uvedenou částku přesahují, je nutné uhradit předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, který bude kupujícímu sdělen v potvrzení objednávky a ve vystavené proformafaktuře. Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

Kupující má právo dle § 53 odst.7 občan­ského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Délka záruční lhůty se poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na stránkách www.sportsoaza.cz uvedeno jinak, je záruční doba na zboží 24 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě, že bude zboží vyměněno za nové, v záruční době, začíná běžet nová záruka. Místem uplatnění záruky je sklad nebo prodejna prodávajícího na adrese Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nešetrným nebo neodborným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, opotřebením a živelnými pohromami.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek:

 • zboží musí být vráceno nepoškozené
 • zboží musí být vráceno bez známek opotřebování
 • zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití)
 • zboží se vrací včetně původního obalu, který by měl být co možná nejméně poškozený (tedy ve stavu odpovídajícím jeho běžnému porušení při vybalování zboží z tohoto obalu)
 • zboží musí být vráceno spolu s dokladem o koupi
 • k vrácenému zboží musí být přiložena písemná žádost o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Žádost musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího, jako jsou jméno, příjemní, adresa, kontakt.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Při uplatnění spotřebitelského práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávající vrátit kupujícímu zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Vrací se plná kupní cena, vyjma nákladů na uskutečněnou dopravu zboží k zákazníkovi.

Dopravné na místo pro uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující.

O způsobu reklamace rozhoduje prodávající, který se zavazuje odstranit závadu na zboží, které je předmětem oprávněné a řádně uplatněné reklamace, buď jeho opravou, výměnou za stejné zboží nebo výměnou za zboží podobné, disponující stejnými parametry jako původní zboží.

VI. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro kupujícího platí v tomto rozsahu a znění, které je uvedeno na stránkách internetového obchodu www.sportoaza.cz v den odeslání objednávky kupujícího.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Platnost od 1.1.2013 do odvolání

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících budou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým budou poskytovány osobní údaje kupujících pouze v nejnutnějším rozsahu, nutným pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby doručení jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Veškeré texty a fotografie na stránkách www.sportoaza.cz jsou výhradním majetkem společnosti Sport servis Oáza s.r.o., Hnězdenská 767/2c, 181 00, Praha 8, IČO: 247 28 691, DIČ: CZ 24728691, která je provozovatelem internetového obchodu www.sportoaza.cz . Fotografie jsou chráněny vodoznakem. Veškeré texty a fotografie prezentovány na www.sportoaza jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Použití textů nebo fotografií prezentovaných na www.sportoaza.cz jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti Sport servis Oáza s.r.o. bude považováno za zneužití a zároveň porušení autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a budou z něho vyvozeny právní důsledky dle zákonů České republiky

 

Závěrem: provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek.

V Praze dne, 1.1.2013



Jak si vybrat badmintonovou raketu